Thiết kế hệ thống PCCC

Hiện nay có rất nhiều phương pháp chữa cháy khác nhau. Tùy thuộc vào từng loại chất cháy mà có những phương pháp chữa cháy phù hợp cho từng sản phẩm chữa cháy như: Hệ thống chữa cháy sprinkler, hệ thống chữa cháy bằng bọt foam, chữa cháy bằng khí FM200...