Kiểm tra an toàn thiết bị điện

Sau khi họp an toàn đầu giờ. Các cán bộ an toàn sẽ đi kiểm tra tủ điện, thiết bị điện sử dụng trong quá trình thi công có đảm bảo an toàn hay không trước khi được sử dụng trong quá trình làm việc