Nghiệm thu hạng mục công trình

Khi các nhóm, tổ đội, nhà thầu phụ làm xong một hạng mục của công trình. Các kỹ sư sẽ đi kiểm tra và nghiệm thu cho hạng mục công trình đó. Kiểm tra xem các tổ đội đã hoàn thành theo đúng yêu cầu kỹ thuật đưa ra chưa