Xây dựng khu vực nhà vệ sinh - Nhà máy J&T Express Việt Nam (KCN Quang Minh)

HÌNH ẢNH CÔNG TRƯỜNG