Thái Nguyên: Triển khai Dự án Xây dựng Bảng giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024

(TN&MT) - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện lập Dự án Xây dựng Bảng giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo đúng quy định và tổ chức thực hiện sau khi dự án xây dựng bảng giá đất được phê duyệt; rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh văn bản báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường tình hình thực hiện Nghị định số 104/2014/NĐ-CP; đề xuất, kiến nghị về khung giá đất giai đoạn 2020 - 2024. Văn bản tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 10/4/2019.UBND tỉnh giao Sở Tài chính tổ chức thẩm định dự toán Dự án Xây dựng bảng giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo quy định; tham mưu bố trí nguồn kinh phí để tổ chức xây dựng bảng giá đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

Tỉnh Thái Nguyên giao UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình thực hiện xây dựng Bảng giá đất giai đoạn năm 2020 - 2024 tại địa phương.